Klauzula informacyjna dla pacjentów, przedstawicieli ustawowych lub osób upoważnionych przez pacjentów "ARS MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest "ARS MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Świdnicy (kod pocztowy 58-100) przy ul. Marii Konopnickiej 4 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ars-medica@wp.pl oraz numeru telefonu: 74 852 06 66, 74 852 03 67.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

·         wykonywanie działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej i realizowania innych obowiązków prawnych. Obowiązki te określa
w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. h RODO)
 - „obowiązek prawny” oraz „realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej”,

·         zapewnienie realizacji praw pacjentów, w szczególności w zakresie udzielania informacji lub dokumentacji medycznej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 - „prawnie uzasadniony interes” oraz „obowiązek prawny”,

·         dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonywaniem działalności leczniczej lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń szczegółowo określa Kodeks cywilny.

Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez pacjenta lub inną osobę oddzielną zgodą, możliwe jest wykorzystywanie jej danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazane wyżej podstawy, np. zgoda na wykorzystywanie wizerunku lub wykorzystywanie adresu e-mail dla przekazywania informacji medycznych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - „zgoda”.

Przekazanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa (w szczególności w przypadku pacjentów: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL) jest niezbędne dla realizacji ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem możliwości wykonywania działalności leczniczej oraz realizacji innych ww. celów Administratora. W pozostałym zakresie przekazanie danych jest dobrowolne.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

·         okres przechowywania dokumentów określony przepisami prawa,

·         okres przedawnienia roszczeń,

·         okres do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu,

·         okres do momentu ewentualnego wycofania zgody.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać
 - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl.

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PACJENTÓW

Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem pacjentów (lub ich przedstawicieli ustawowych). Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym przez pacjentów (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe).

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, przedstawicieli kontrahentów, w tym członków zarządu, pełnomocników kontrahentów lub osób wskazanych do kontaktu w ramach współpracy z "ARS MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest "ARS MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Świdnicy (kod pocztowy 58-100) przy ul. Marii Konopnickiej 4 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ars-medica@wp.pl oraz numeru telefonu: 74 852 06 66, 74 852 03 67.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

·         realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - „obowiązek prawny”,

·         realizacja obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (podstawa prawna
 - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - „wykonanie umowy”,

·         dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową lub też
w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,

·         kontakt z przedstawicielami kontrahentów lub osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla współpracy z Administratorem oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości współpracy oraz innych ww. celów Administratora.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

·         okres współpracy z Administratorem,

·         okres przechowywania dokumentów określony przepisami prawa,

·         okres do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu,

·         okres przedawnienia roszczeń.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać
 - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

DODATKOWA INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW LUB OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU W UMOWIE

Państwa dane zostały pozyskane na mocy współpracy podmiotu, który Państwo reprezentują,
z Administratorem. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji umowy (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe).

 

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi rozmowy są nagrywane

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest "ARS MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Świdnicy (kod pocztowy 58-100) przy ul. Marii Konopnickiej 4 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ars-medica@wp.pl oraz numeru telefonu: 74 852 06 66, 74 852 03 67.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe, gromadzone za pośrednictwem systemu nagrywania rozmów telefonicznych, będziemy wykorzystywać w celu weryfikacji poprawności realizowanych usług, udzielania odpowiedzi na przekazane przez Państwa podczas rozmów telefonicznych pytania oraz w celu obsługi zgłoszeń
(w tym na przykład w celu rejestracji wizyty, wystawienia recepty, obsługi reklamacji). Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku przekazywania przez Państwa telefonicznie szczególnych kategorii danych osobowych (na przykład informacji o stanie zdrowia) uznajemy ponadto, że wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie tych danych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielania odpowiedzi na Państwa pytania. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych będą przez nas przechowywane nie dłużej niż
3 miesiące od momentu nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowić będzie dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać
 - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników rekrutacji lub osób ubiegających się o zatrudnienie w "ARS MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest "ARS MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Świdnicy (kod pocztowy 58-100) przy ul. Marii Konopnickiej 4 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ars-medica@wp.pl oraz numeru telefonu: 74 852 06 66, 74 852 03 67.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

·         realizacja obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji
i wynikających w szczególności z art. 22[2] Kodeksu pracy lub przepisów Kodeksu cywilnego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - "obowiązek prawny"

·         prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - „zgoda”,

·         ustalenie, czy dane osobowe uczestnika rekrutacji są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art. 10 RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym) [dotyczy jedynie sytuacji, w której ewentualne zatrudnienie będzie związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi] - „obowiązek prawny”,

·         dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też
w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z rekrutacji szczegółowo określa Kodeks pracy lub Kodeks cywilny.

Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są:

·         imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę),

·         imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego
(w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

·         okres prowadzenia rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),

·         okres przedawnienia roszczeń,

·         okres do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu,

·         okres do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać
 - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl.